Yudumluk Başvuru Aydınlatma Metni | Kemal Kükrer
Kemal Kükrer

Yudumluk Başvuru Aydınlatma Metni

YUDUMLUK SATIŞ KAMPANYASI SÜRECİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, AKTARILMASI VE KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

GİRİŞ – VERİ SORUMLUSU
Veri gizliliği Ajinomoto İstanbul Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.(Mersis No :
0010-0446-4524-3430) (“AJİNOMOTO” ve/veya “ŞİRKET” ve/veya “Kemal Kükrer”) için son derece önemli olup, Şirket tarafından “Yudumluk” ürününe ilişkin gerçekleştirilen “Her Gün Bir Yudum Sağlık” sloganı altında düzenlenen “Yudumluk Satış Kampanyası” (“Kampanya”) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi sürecimizin açık ve şeffaf olmasına özellikle önem vermekteyiz.
ŞİRKET olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebine ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu ŞİRKET Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metni (bundan sonra “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır) hazırladık.
ŞİRKET, işbu Aydınlatma Metni ile katılımcılarını sürece ilişkin olarak KVKK’nın 10. maddesinde düzenlenmiş olan aydınlatma yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmek amacıyla bilgilendirmekte olup , Şirket tarafından “Yudumluk” ürününe ilişkin gerçekleştirilen “Her Gün Bir Yudum Sağlık” sloganı altında düzenlenen “Yudumluk Satış Kampanyası” için öncelikle katılım ön koşulu olarak yudumluk@kemalkukrer.com e-mail adresine ad, soyad, cep telefon numarası, e-posta adresi, yaş, cinsiyet, kilo, boy, sağlık bilgileri, adres, sosyal medya hesap adı bilgileri ile, kampanyaya katılma nedeni, hedefi, ve motivasyonunu anlatan kısa bir video ileterek kampanyaya katılım için başvuru yapanlar ile daha sonrasında ön eleme aşamasını geçip başvurusu kabul edilen ve kampanya katılım sözleşmesini imzalayarak Şirket’in Kemal Kükrer markasının web sitesi (www.kemalkukrer.com.tr) ile sosyal medya hesapları olan Instagram Facebook,YouTube ve Linkedin hesaplarında görüntü ve videoları, ad, soyad, sosyal medya hesap adı bilgileri paylaşılacak olan her bir kişi (“Katılımcı”) bu aydınlatmanın bizzat kendisine yapıldığını işbu metnin sonuna konumlandıracağı ibare ve/veya ıslak imzası ile beyan etmektedir.
Verilerin işlenmesinde veri sorumlusu, Mersis Numarası 0010-0446-4524-3430 olan Ajinomoto İstanbul Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti’dir. (“AJİNOMOTO” ve/veya “ŞİRKET” ve/veya “Kemal Kükrer ”).
ŞİRKET iletişim bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:
Adres : Maslak Mah.Aos 55.Sk.42 Maslak B Blok Sitesi No:4/585 Sarıyer /İstanbul
Telefon: 0 212 286 1940
E-mail : info@kemalkukrer.com.tr

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, TOPLANMA YÖNTEMLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde, T.C. Anayasası ile Kanun başta olmak üzere, tüm mevzuata uygun olarak belirlenmiş ve benimsenmiş olan aşağıdaki esaslara uygun hareket etmektedir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, fiziki ve/veya elektronik ortamlardan, matbu form, elektronik posta, telefon, kısa mesaj, faks, posta/kargo, konuşma/mesajlaşma uygulamaları, Katılımcı görüşmeleri ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla KVKK’nın 5’inci maddesinde açık rıza kişisel veri işleme şartlına (hukuki sebebine) dayanılarak toplanmaktadır.
Şirketimizin tarafınızla “Yudumluk” ürününe ilişkin gerçekleştirilen “Her Gün Bir Yudum Sağlık” sloganı altında düzenlenen “Yudumluk Satış Kampanyası” sürecine ilişkin; Sizden topladığımız kişisel verileri birkaç farklı şekilde kullanıyoruz, topladığımız verileri işleme amacımız ilgili veriye bağlı olarak değişmektedir. Aşağıdaki bu husus açıklanmış, topladığımız kişisel veri türleri, toplama amacımız, toplama yöntemlerimiz, yasal dayanak/hukuki sebep ve üçüncü kişilere aktarım şartları gösterilmiştir:
İşlenen Kişisel Verileriniz:

Kampanyanın ön eleme aşaması da dahil olmak üzere tüm aşamalarında Kemal Kükrer web sitesi (www.kemalkukrer.com.tr)) içindeki başvuru sayfasında bulunan başvuru formundan iletmiş olduğunuz;
kimlik verileriniz (ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, medeni durum),
iletişim verileriniz (cep telefon numarası, adres, e-posta adresi),
görsel ve işitsel kayıtlarınız (fotoğraf, ses, video kaydı),
sosyal medya verileriniz (sosyal medya hesap adı, sosyal medya kapsamında geçmiş içerik üretme deneyimi, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin beğeni ve zevkler)
mesleki deneyim ve eğitim verileriniz (meslek, eğitim durumu, çalışma saatleriniz)
kişisel sağlık verileriniz (yaş, kilo, boy, gıda alerjisi, kalp hastalığı, tansiyon problemi, diyet bilgileri, geçmiş spor bilgiler)
Ön eleme aşaması sonrasında yüz yüze toplantıya çağrıldığınızda ise ön eleme aşamasında elde edilen kişisel verilerinize ek olarak kampanya süresince çekilecek fotoğraf, ses ve video kayıtlarınız ile sosyal medya paylaşımlarınız ve gönderilerinize ilişkin kişisel verileriniz.
işlenecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket ile aranızda var olan kampanya ilişkisinin yürütülmesi ve aşağıda yer verilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında Şirketimiz ile temas edeceğiniz; fiziki ortamda, yüz yüze gerçekleştirilen görüşme kanalları, kampanya katılım anlaşması, internet ve sosyal medya siteleri, telefon, e-posta ve anlık mesajlaşma kanalıyla toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin İşleme Amaçları:
Kişisel verileriniz kampanya ile Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecek olup, bu amaçlara ek olarak;
Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, sosyal medya verileriniz:
Şirket tarafından sunulan kampanya başvurusu kapsamında kampanyaya katılınması ve kampanya süreci ile sonuca ilişkin bilgilendirme yapılması/ gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurulması/ katılımcı tanımlanması/ hukuki süreçler ve mevzuata uyum/idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması/ bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi/işlenen verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması/bilginin güvenliğinin ve şirket içi süreç iyileştirmelerin sağlanmasına ilişkin süreçlerin oluşturulması ve uygulanması/ faaliyetlerin şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası/kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve kampanya katılımcısı bilgilerinin kemal kükrer markasının web sitesi ve sosyal medya hesaplarında ve ayrıca kurumsal olarak ajinomoto’nun websitesi ve ajinomoto’nun sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması için iletişim kurulması / veri girişlerinin yapılması
Görsel ve işitsel kayıtlarınız:
Şirket tarafından sunulan kampanya başvurusu kapsamında kampanyaya katılınması için kampanya katılımına dair motivasyonun görsel ve işitsel olarak anlatılması / kampanya katılım süreci ile birlikte yüz yüze görüşmeye çağrılması
Sosyal medya paylaşımlarınız ve gönderileriniz ile kampanya süresince çekilecek fotoğraf, ses ve video kayıtlarınız:
Şirket tarafından sunulan kampanya başvurusu sonrasında kampanya katılım süreci ile birlikte yüz yüze görüşmeye çağrılmasında fotoğraf, ses ve video kayıtlarınız, sosyal medya paylaşımlarınız ve gönderilerinizin ve sosyal medya hesap adınızın, Kemal Kükrer markasının web sitesi (www.kemalkukrer.com.tr) ve sosyal medya hesapları olan Instagram Facebook, YouTube ve Linkedin hesaplarında ve ayrıca kurumsal olarak Ajinomoto’nun websitesi (www.ajinomoto.com.tr) ile ve Ajinomoto’nun sosyal medya hesapları üzerinden (Instagram, Facebook, YouTube, ve Linkedin) internet ortamında yayınlanması
Kişisel sağlık verileriniz:
Kampanya Katılımcısı seçilmesi aşamasında Kampanya Katılımcıları ile gerçekleştirilecek sağlık/spor seansları yapılacak olması ve bu seansların kampanyaya katılımınız halinde sağlığınızı etkilemeyeceğini değerlendirmek ve hangi spor aktivitesinin yapılacağının tespiti ile kişiye uygun spor aktivitesinin tespiti amacıyla açık rızanızın olması kaydıyla yaş, boy, kilo, gıda alerjini, kalp hastalığını, tansiyon problemi, diyet bilgilerinin istenmesi,
ile sınırlı ve bu amaçların gerektirdiği ölçüde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARILMA AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. ve 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;
Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza, reklam ve pazarlama danışmanlarımıza,
Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacı ile hukuk müşaviri, mali müşavir gibi danışmanlarımıza ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara,
Bilişim teknolojileri, ödeme hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla şirketimizin hizmet sağlayıcılarına (veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler ile) paylaşılabilmektedir.
Ayrıca; kimlik verileriniz , iletişim verileriniz, sosyal medya hesap adınız, görsel ve işitsel kayıtlarınız Kampanya kapsamında yukarıda A. Bölümünde saymış olduğumuz Şirketimizin Kampanya kapsamında ürünlerin tanıtımı, reklam ve pazarlama faaliyetleri amacıyla işlenmekte ve yine bu amaçlarla görsel ve işitsel kayıtlarınız ve sosyal medya gönderileriniz kapsamında vermiş olduğunuz açık rıza ile Şirketimizin hizmet aldığı etkinlik ve reklam- pazarlama ajanslarına, fotoğrafçıya, merkezi yurtdışında mukim sosyal medya platformlarına (Instagram, Facebook, Youtube ve Linkedin), Kemal Kükrer markasının web sitesi (www.kemalkukrer.com.tr) ve sosyal medya hesapları olan Instagram Facebook, YouTube ve Linkedin hesaplarında ve ayrıca kurumsal olarak Ajinomoto’nun websitesi (www.ajinomoto.com.tr) ile ve Ajinomoto’nun sosyal medya hesaplarına aktarılmakta ve Şirket sosyal medya hesaplarımız ve Şirket yayınlarımız üzerinden sosyal medya hesabınız da etiketlenmek suretiyle yayınlanmakta/ kamu ile paylaşılmaktadır.
Yaş, kilo, boy bilgileriniz ve sağlık bilgileriniz ise A. Bölümünde detaylıca belirtildiği üzere Şirketimizin ve ürünlerin tanıtımı, reklam ve pazarlama faaliyetleri ile Kampanya Katılımcısı seçilmesi aşamasında Kampanya Katılımcıları ile gerçekleştirilecek sağlık/spor seansları yapılacak olması ve bu seansların kampanyaya katılımınız halinde sağlığınızı etkilemeyeceğini değerlendirmek ve hangi spor aktivitesinin yapılacağının tespiti ile kişiye uygun spor aktivitesinin tespiti amacıyla açık rızanız ile birlikte işlenmekte ve yine bu amaçlarla sadece Şirketimizin Kampanya sürecini birlikte yürüteceği ajanslara ve Kampanya sürecinde sağlıya uygun olacak spor seansları ve spor türünü belirleyecek olan Fenomen’e aktarılmaktadır.

C. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ
Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve her halükarda en fazla kampanyanın sona erme tarihinden itibaren on (10) yıl boyunca saklanacak; saklama süresinin dolması halinde KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.
Ancak taraflar arasındaki ilişki sona erse dahi ilgili görüntüleriniz ve ses kayıtlarınız süresiz olarak Şirketimizin sosyal medya hesaplarında yer almaya/ arşivlenmeye devam edebilecektir.
Ek olarak ilgili yaş, kilo, boy, sağlık verileriniz Kampanya Katılımcısı olarak seçilmediğiniz -Kampanya sürecine dahil olacak dört kişiden biri olmadığınız- takdirde Şirketimiz tarafından Kampanya Katılımcıları’nın belirlendiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde imha edilecektir.
D. İLGİLİ KİŞİ OLARAK 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak; ajinomoto@hs03.kep.tr KEP adresimize yapacağınız başvuru ile, info@kemalkukrer.com.tr e-mail adresimize; mobil imzalı, e-imzalı veya sistemlerimizde kayıtlı ve yazılı onaylı e-mail adresiniz vasıtasıyla ileteceğiniz başvuru ile yahut ilgili form ile Maslak Mah.Aos 55.Sk.42 Maslak B Blok Sitesi No:4/585 Sarıyer /İstanbul adresine şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru ve noter kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda ilgili kişi olarak;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
VERİ SORUMLUSU OLARAK İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Adres : Maslak Mah.Aos 55.Sk.42 Maslak B Blok Sitesi No:4/585 Sarıyer /İstanbul
Telefon: 0 212 286 1940
E-mail : info@kemalkukrer.com.tr